Welke rechten heb je als klant?

Beheer van privacyrechten

De vernieuwde privacywetgeving AVG geeft iedereen het recht om te weten welke persoonlijke gegevens een organisatie gebruikt. Iedereen mag deze gegevens opvragen, inzien, aanpassen, laten vergeten, verwijderen of beperkt laten verwerken. Hieronder zullen wij deze mogelijkheden in detail uitleggen.

 

Recht op informatie

B32 Groep B.V. is als organisatie wettelijk verplicht om informatie te geven aan personen van wie wij persoonsgegevens gebruiken. Wij moeten onze klanten en werknemers informeren welke gegevens wij gebruiken en met welk doel wij dit gebruiken. Ook moeten wij informatie geven over onze identiteit (naam en adres van de organisatie) en of wij de gegevens aan andere organisaties uitgeven. Zo moeten wij onze werknemers laten weten als er gegevens worden doorgegeven aan de arbodienst.


Recht op inzage

Als klant en werknemer mag je altijd jouw persoonsgegevens inzien. Dat houdt in dat je ons mag vragen of wij persoonsgegevens van je hebben vastgelegd en zo ja, welke gegevens wij dan hebben vastgelegd. Er hoeft geen reden worden gegeven als je een inzage verzoek aanvraagt.

Wanneer je om inzage vraagt, moeten wij jou op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:

 • of wij jouw persoonsgegevens gebruiken
 • welke gegevens wij eventueel gebruiken
 • wat het doel is van het gebruik van de gegevens
 • aan wie wij eventueel deze gegevens hebben gegeven
 • wat de herkomst is van deze gegevens, mits deze bekend zijn


Het recht om te wijzigen

Je hebt het recht om een correctie te vragen op je persoonsgegevens. Je mag ons dus vragen een om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of om deze af te schermen.

Je mag om een correctie vragen als je persoonsgegevens bijvoorbeeld:

 • feitelijk onjuist zijn
 • niet volledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn
 • of als deze op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt

Het recht om over te dragen

Je hebt tevens het recht om persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben. Zo kun je gegevens bijvoorbeeld makkelijker doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Je kunt ook vragen om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

 

Het recht op beperkte verwerking

In bepaalde situaties geeft de AVG je het recht op beperking van het gebruik van je gegevens. In de AVG staat dit recht omschreven als het ‘recht op beperking van de verwerking’. Dit recht kan worden toegepast als het voldoet aan een van deze criteria:

 • de gegevens zijn misschien onjuist
 • de verwerking is onrechtmatig
 • de gegevens zijn niet meer nodig
 • de betrokkene maakt bezwaar

Het recht om bezwaar te maken

In de AVG staat ook een rechts beschreven als ‘recht van bezwaar’. Dit wil zeggen dat je het recht hebt om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Als wij persoonsgegevens verwerken op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang, dan heb je het recht om bezwaar te maken tegen deze verweking van jouw gegevens. Mits jij een van de betrokkenen bent van wie de gegevens worden verwerkt.


Het recht om vergeten te worden

De AVG heeft het ‘recht op vergetelheid’ opgenomen. Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als jij er om vraagt. Dit recht geldt alleen in de volgende situaties:

 • Niet meer nodig
 • Intrekken toestemming
 • Bezwaar
 • Onrechtmatige verwerking
 • Wettelijke bepaalde bewaartermijn
 • Kinderen


Het verlenen of intrekken van toestemming

Er worden strengere eisen gesteld aan het verkrijgen van geldige toestemming als algemene grond voor gegevensverwerking in de AVG. Zo wordt deze als volgt uitgelegd: “Toestemming dient te worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling, bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring, ook met elektronische middelen, of een mondelinge verklaring, waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van zijn persoonsgegevens instemt”.

Daarnaast is in de AVG een apart artikel toegevoegd waarin wordt bepaald aan welke voorwaarden een geldige toestemming moet voldoen. Er wordt duidelijk gezegd dat de toestemming in begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijk vorm en in duidelijke en eenvoudige taal moet zijn opgesteld. Het intrekken van de toestemming moet tevens net zo eenvoudig zijn als het geven er van.

 

Mocht je graag gebruik willen maken van een van bovenstaande rechten, stuur dan een email naar info@open32.nl met je verzoek en je naam, postcode en huisnummer. Wij nemen dan contact met je op.