Actievoorwaarden - Win een trip naar Parijs

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘De Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door B32 Groep B.V. – waarvan OPEN32 onderdeel uitmaakt – gevestigd en kantoorhoudende aan de Delta 132, 6825 MV te Arnhem (hierna: ‘OPEN32’), georganiseerde promotionele actie (hierna: de ‘Reis naar Parijs Actie).

1.2 Door deel te nemen aan de Reis naar Parijs Actie verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 De Actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website www.open32.nl.

1.4 OPEN32 is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Reis naar Parijs Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Reis naar Parijs Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat OPEN32 daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Reis naar Parijs Actie, zal door OPEN32 bekend gemaakt worden via de website www.open32.nl.

1.5 De Reis naar Parijs Actie begint op 4 april 2022 en eindigt op 29 april 2022.

1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Reis naar Parijs Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

2. De Reis naar Parijs Actie

2.1 Als klant van OPEN32 maak je van 4 april t/m 29 april 2022 bij een aankoop van een item kans op een Reis naar Parijs, of 32 procent korting op een eerstvolgende aankoop. Deelname is mogelijk met zowel een aankoop in de winkel als een online aankoop via www.open32.nl.

2.2 Om toegang tot de Reis naar Parijs Actie te verkrijgen, dien je te beschikken over een Instagram account of een MyCard houder te zijn.

2.3 Voor deelname aan de Reis naar Parijs Actie dien je een direct message via de Instagrampagina van OPEN32 te sturen, met daarin een foto van het aankoopbewijs waarop duidelijk de datum vermeld staat.

2.4 Deelnemers die MyCard houder zijn, kunnen deelnemen aan de Reis naar Parijs Actie via MyCard.

2.5 Uit alle inzendingen en comments worden op 30 april 2022 de winnaars geselecteerd door middel van een loting. Er is één winnaar voor de reis naar Parijs. Er zijn 100 winnaars voor de 32 procent korting.

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Reis naar Parijs Actie is toegankelijk voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3.2 Deelname is persoonsgebonden en gekoppeld aan Instagram en MyCard. Enkel de eigenaar van het betreffende Instagram account of de MyCard kan deelnemen en de prijs in ontvangst nemen. De prijs is dan ook niet overdraagbaar.

3.3. Deelname aan de Reis naar Parijs Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.4 Aan een deelname zijn geen kosten verbonden.
3.5 Deelname aan de Reis naar Parijs Actie is onbeperkt. Ook bij meerdere aankopen of aankoopmomenten die binnen de actieperiode vallen. 3.6 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.7 OPEN32 is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

3.8 Medewerkers van OPEN32 kunnen deelnemen aan de Actie.

3.9 Aankoopbewijzen van zowel aankopen in de winkel als online via www.open32.nl gelden als een geldig deelnamebewijs voor de Reis naar Parijs Actie.

4. De Prijzen

4.1 De te winnen prijzen zijn:
- De hoofdprijs is 1x een Reis naar Parijs voor twee personen;

- De tweede prijs is 100 x 32 procent korting op een aankoop in de winkel of online op www.open32.nl. De prijzen omvatten tevens het volgende:

- De hoofdprijs, een Reis naar Parijs, is inclusief: twee treinkaartjes van Amsterdam naar Parijs inclusief een hotelovernachting voor twee personen, een driegangenmenu voor twee personen en een gratis outfit van OPEN32.

- De tweede prijs bestaat uit 32 procent korting om te besteden aan een eerstvolgende aankoop. De korting is zowel in een van de OPEN32 winkels als online op www.open32.nl te verzilveren op een eerstvolgende aankoop. Hiervoor geldt geen minimale bestedingswaarde. De korting kan niet worden toegepast op afgeprijsde items.

4.2 De datum van de Reis naar Parijs gaat in overleg met de winnaar. De reis dient voor 1 juni 2022 worden geboekt.

4.3 De 32 procent korting dient vóór 1 juni 2022 verzilverd te worden in één van de winkels of online op www.open32.nl. Na deze datum komt de prijs te vervallen.

4.4 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of overdraagbaar op een ander persoon. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door OPEN32 wordt toegekend.

4.5 Na de loting zal er contact worden opgenomen met de prijswinnaars via Instagram, telefonisch of per e-mail. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

4.6 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van OPEN32. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens aan toe aan OPEN32.

5. Aansprakelijkheid

5.1 OPEN32 besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Reis naar Parijs Actie. OPEN32 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Reis naar Parijs Actie.

5.2 OPEN32 is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door OPEN32 en/of door derden te verstrekken prijzen.

5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen OPEN32 niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor OPEN32 in het leven roepen.

5.4 OPEN32 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Reis naar Parijs Actie maakt.

5.5 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van OPEN32 gelden eveneens voor door OPEN32 ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

5.6 OPEN32 is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

6. Privacy

6.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een database van OPEN32 ingevoerd om het goede verloop van deze Actie te verzekeren en om in contact te treden met de winnaars.

6.2 Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg de website www.open32.nl voor een volledige versie van privacybeleid.

7. Klachten

7.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Reis naar Parijs Actie kunnen worden ingediend bij de klantenservice van OPEN32 via www.open32.nl.