Actievoorwaarden - Silvercreek Ultra Comfort - TRY ME ON & WIN!

Actievoorwaarden - Silvercreek Ultra Comfort - TRY ME ON & WIN !

1. Algemeen

 • 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘De Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door B32 Groep B.V. – waarvan Silvercreek onderdeel uitmaakt – gevestigd en kantoorhoudende aan de Delta 132, 6825 MV te Arnhem (hierna: ’Silvercreek’), georganiseerde promotionele actie (hierna: de ’TRY ME ON & WIN actie’ genoemd).
 • 1.2 Door deel te nemen aan de TRY ME ON & WIN actie verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
 • 1.3 De Actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen op de websites silvercreek.nl en open32.nl.
 • 1.4 B32 Groep B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de TRY ME ON & WIN actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de TRY ME ON & WIN actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat B32 Groep B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de TRY ME ON & WIN actie, zal door Silvercreek bekend gemaakt worden via de websites silvercreek.nl en open32.nl.
 • 1.5 De TRY ME ON & WIN actie begint op 2 oktober 2020 en eindigt op 30 november 2020.
 • 1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de TRY ME ON & WIN actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

2. De TRY ME ON & WIN actie

 • 2.1 Als deelnemer maak je kans op één jaar lang gratis Silvercreek denim na het passen van een Silvercreek 'Ultra Comfort' denim.
 • 2.2 De TRY ME ON & WIN actie begint op 2 oktober 2020 en eindigt op 30 november 2020.
 • 2.3 De Silvercreek TRY ME ON & WIN actie is alleen geldig bij een Silvercreek verkooppunt: in een van de 70-tal OPEN32 winkels en bij de Silvercreek Flagshipstore Breda.
 • 2.4 Deelname aan TRY ME ON & WIN actie is ook mogelijk d.m.v. een online bestelling via www.open32.nl & silvercreek.nl.
 • 2.5 Voor deelname aan de TRY ME ON & WIN actie dien je een flyer in te vullen, waarop je akkoord gaat met de actievoorwaarden.
 • 2.6 Laat jouw compleet ingevulde flyer controleren in de winkel bij een medewerker en lever de flyer in.
 • 2.7 Uit alle deelnemers van de TRY ME ON & WIN actie worden in december 2020 tien winnaars geselecteerd door middel van een loting.

3. Voorwaarden

 • 3.1 Deelname aan de TRY ME ON & WIN actie staat open voor alle in Nederland en Belgie woonachtige natuurlijke personen.
 • 3.2 Deelname is persoonsgebonden en gekoppeld aan uniek e-mailadres, naam en telefoonnummer. Enkel de eigenaar van deze gegevens kan deelnemen en de prijs in ontvangst nemen. De prijs is overdraagbaar.
 • 3.3. Deelname aan de TRY ME ON & WIN actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
 •  3.4 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 • 3.5 Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk.
 • 3.6 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
 • 3.7 B32 Groep B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • 3.8 Medewerkers van B32 Groep B.V. zijn ook gerechtigd om deel te nemen aan de TRY ME ON & WIN actie.
 • 3.9 Alleen volledig en correct ingevulde flyers worden in behandeling genomen.

4. De Prijzen

 • 4.1 De te winnen prijs is: • 10x één jaar lang gratis Silvercreek denim.
 • 4.2 De prijs : • één jaar lang gratis Silvercreek denim. Dat houdt in dat de winnaar op iedere eerste week van de maand één gratis Silvercreek denim naar keuze in ontvangst mag nemen in een Silvercreek verkooppunt naar keuze.
 • 4.3 De data van de verzilvering van de prijs gaat in overleg met de winnaar.
 • 4.4 iedere eerste week van de maand dient 1/12 van de prijs verzilverd te zijn. Daarna komt 1/12 van de prijs te vervallen.
 • 4.5 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. De prijs is overdraagbaar. De prijs kan alleen worden aanvaard zoals deze door B32 Groep B.V. wordt toegekend.
 • 4.6 Na de loting zal er contact worden opgenomen met de prijswinnaars . Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 • 4.7 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van B32 Groep B.V. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens aan toe aan B32 Groep B.V.

5. Aansprakelijkheid

 • 5.1 B32 Groep B.V besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de TRY ME ON & WIN actie, B32 Groep B.V is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de TRY ME ON & WIN actie.
 • 5.2 B32 Groep B.V is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Silvercreek te verstrekken prijzen.
 • 5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen B32 Groep B.V niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor B32 Groep B.V in het leven roepen.
 • 5.4 B32 Groep B.V is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de TRY ME ON & WIN actie maakt.
 • 5.5 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van B32 Groep B.V gelden eveneens voor door B32 Groep B.V ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.
 • 5.6 B32 Groep B.V is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website silvercreek.nl of open32.nl, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

6. Privacy

 • 6.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een database van B32 Groep B.V verzameld om het goede verloop van deze actie te verzekeren en om in contact te treden met de winnaars.
 • 6.2 Het e-mailadres van de deelnemer wordt in een database van B32 Groep B.V ingevoerd, wanneer deelnemer hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, door akkoord te gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief van Silvercreek.
 • 6.2 Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg de websites silvercreek.nl en open32.nl voor een volledige versie van privacybeleid van B32 Groep B.V.

7. Klachten

 • 7.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de TRY ME ON & WIN actie kunnen worden ingediend bij de klantenservice van B32 Groep B.V via silvercreek.nl