Actievoorwaarden Short Break

Short break

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘De Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door B32 Groep B.V. – waarvan OPEN32 onderdeel uitmaakt – gevestigd en kantoorhoudende aan de Delta 132, 6825 MV te Arnhem (hierna: ‘OPEN32’), georganiseerde promotionele actie (hierna: de ‘Short Break Actie’).

1.2 Door deel te nemen aan de Short Break Actie verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 De Actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website www.open32.nl.

1.4 OPEN32 is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Short Break Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Short Break Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat OPEN32 daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Short Break Actie, zal door OPEN32 bekend gemaakt worden via de website www.open32.nl.

1.5 De Short Break Actie begint op 21 mei 2019 en eindigt op 17 juni 2019.

1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Short Break Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

2. De Short Break Actie

2.1 Als klant maak je kans op een short Break bij aankoop vanaf 21 mei t/m 16 juni 2019 in een OPEN32 winkel. Deelname is niet mogelijk met online aankopen via www.open32.nl

2.2 Deze aankoop bestaat uit de niet afgeprijsde zomercollectie en heeft een minimale bonwaarde van € 75,-.

2.3 Voor deelname aan de Short Break Actie dien je MyCard houder te zijn of te worden.

2.4 Voor deelname aan de Short Break Actie dien je een ansichtkaart in te vullen, waarop de voorkeur voor een shortbreak staat aangegeven:

- Festival Fields of Joy in het Oosten van Nederland

- Citytrip in Maastricht in het zuiden van Nederland

- Trip to the Beach in Haarlem in het Westen van Nederland

- Outdoortrip in Sneek in het Noorden van Nederland

2.5 Laat jouw ansichtkaart achter in de winkel in de daarvoor bestemde perspex kubus.

2.6 Uit de deelnemers worden in week 25 de 4 winnaars geselecteerd door middel van een loting.

2.7 Als luisteraar van radio station Q music maak je tijdens de uitzending van de Top 40 eveneens kans op het winnen van één van de prijzen uit de Short Break Actie.

 

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Short Break Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

3.2 Deelname is persoonsgebonden en gekoppeld aan de MyCard. Enkel de eigenaar van de MyCard kan deelnemen en de prijs in ontvangst nemen. De prijs is dan ook niet overdraagbaar. De opgegeven voorkeur voor een short break is de prijs. Deze kan niet meer gewijzigd worden.

3.3. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.4 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.5 Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk.

3.6 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.7 OPEN32 is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

3.8 Medewerkers van OPEN32 zijn uitgesloten voor het winnen van de Actie.

3.9 Alleen volledig en correct ingevulde ansichtkaarten worden in behandeling genomen.

 

4. De Prijzen

4.1 De te winnen prijzen zijn:

- 1x een weekend naar Fields of Joy, Oldenzaal

- 1x een weekend naar Maastricht

- 1x een weekend naar Haarlem

- 1x een weekend naar Sneek

De prijzen omvatten tevens het volgende:

- Een bezoek aan de OPEN32 winkel in Enschede, Maastricht, Sneek of Haarlem (winkel is gekoppeld aan de gewonnen bestemming). De prijswinnaar ontvangt daar een persoonlijk stylingadvies en een fashioncheque ter waarde van € 100,-- per persoon; te besteden op de nieuwe collectie van Silvercreek. Acties en aanbiedingen zijn uitgesloten.

- 1 hotelovernachting in een hotel naar keuze incl. ontbijt voor 2 pers heeft een max. waarde € 200,- (afhankelijk van beschikbaarheid en periode). De reservering van de hotelovernachting zal worden uitgevoerd door een door OPEN32 geselecteerd reisbureau.

- € 200,-- zakgeld te besteden ten behoeve van een activiteit naar keuze en/of een diner; met uitzondering van Festival Fields of Joy. Bij de Festival prijs Fields of Joy is het zakgeld onderdeel van het VIP treatment.

4.2 De datum van Fields of Joy, festival Oldenzaal staat vast op 6 juli 2019.

4.3 De data van de overige prijzen gaan in overleg met de winnaars.

4.4 Uiterlijk in week 44 dienen de prijzen verzilverd te zijn. Daarna komt de prijs te vervallen.

4.5 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door OPEN32 wordt toegekend.

4.6 Na de loting zal er contact worden opgenomen met de prijswinnaars . Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

4.7 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van OPEN32. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens aan toe aan OPEN32

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 OPEN32 besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Short Break Actie. OPEN32 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Short Break Actie.

5.2 OPEN32 is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door OPEN32 en/of door derden te verstrekken prijzen.

5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen OPEN32 niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor OPEN32 in het leven roepen.

5.4 OPEN32 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Short Break Actie maakt.

5.5 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van OPEN32 gelden eveneens voor door OPEN32 ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

5.6 OPEN32 is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

 

6. Privacy

6.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een database van OPEN32 ingevoerd om het goede verloop van deze Actie te verzekeren en om in contact te treden met de winnaars.

6.2 Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg de website www.open32.nl voor een volledige versie van privacybeleid.

 

7. Klachten

7.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Short Break Actie kunnen worden ingediend bij de klantenservice van OPEN32 via www.open32.nl.